Press "Enter" to skip to content

Apel do Wojewody Pomorskiego w sprawie uchylenia Planu Ochrony TPK

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu

Wojewoda Pomorski

Pan Dariusz Drelich

 Sopot 7 stycznia 2022 r.

Szanowny Panie Wojewodo,

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu realizując swoje cele statutowe, którymi są m.in. wymienione w Rozdziale II § 6 pkt. 2 Statutu „ochrona przyrody” oraz w pkt. 8 „ochrona i zachowanie elementów istotnych dla tożsamości historycznej i kulturowej Sopotu i jej poszczególnych dzielnic: architektonicznych, urbanistycznych, przyrodniczych i infrastrukturalnych w szczególności zabytków i dóbr kultury, krajobrazu i fragmentów rodzimej przyrody, w tym terenów zieleni dostępnych wszystkim mieszkańcom oraz miejsc i obiektów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców”, zwraca się z apelem o odstąpienie w ramach możliwych dróg formalnych od decyzji uchylającej Plan Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Uchylony przez Pana dokument stając się aktem prawa pozwalałby na skuteczną ochronę wartości przyrodniczych trójmiejskich lasów. Lasy TPK są narażone na szereg istotnych zagrożeń związanych z nadmierną antropopresją, takich jak:

– zintensyfikowana w ostatnich latach wycinka drzew i często towarzysząca jej dewastacja ekosystemów leśnych

– presja budowlana (tereny w bezpośredniej bliskości lasów są niezwykle atrakcyjne dla deweloperów)

– presja jednostek samorządu terytorialnego (atrakcyjne działki w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, których sprzedaż oznacza duży zysk dla budżetów gmin; tym samym przedkładanie rachunku ekonomicznego ponad długofalowy interes społeczny – istnieje możliwość uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego godzących w wartości przyrodnicze i krajobrazowe TPK)

– nadmierny i niepotrzebny rozrost tzw. infrastruktury leśnej np. wysypywanie leśnych duktów kruszywem z dna morza (sprawa budzi wiele kontrowersji) czy budowa nowych dróg np. rowerowych, co skutkuje fragmentacją parku

– promocja lasów i rekreacji na ich terenach często idąca w parze z nieumiejętnym korzystaniem z ich zasobów (hałas, zaśmiecanie itp.)

W naszej opinii ta nadmierna presja może doprowadzić w przyszłości do dewastacji zasobów leśnych, ograniczenia wartości przyrodniczej i krajobrazowej Parku a nawet do zmian jego granic, co już raz miało miejsce w 1998, gdy wydzielono z terenu Parku enklawę wsi Łężyce.

Lasy stanowią ponad połowę powierzchni gminy Sopot. Ich wartość dla mieszkańców Sopotu, ale także dla odwiedzających go turystów, jest bezcenna. Plan Ochrony TPK jest dokumentem bardzo potrzebnym, dlatego jako organizacja pozarządowa, której jednym z głównych celów jest ochrona przyrody, apelujemy do Pana o wycofanie się na dopuszczalnej prawem ścieżce formalnej ze swojej decyzji.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu

Spread the love