Press "Enter" to skip to content

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCY DLA SOPOTU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu zwane w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym i niezależnym stowarzyszeniem, którego celem jest krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na poziomie gminy poprzez poszerzanie świadomości o idei samorządności, potrzebach lokalnej wspólnoty, oraz aktywnym dążeniu do ich zaspokajania, promowanie aktywnego udziału w sprawach istotnych dla wspólnoty lokalnej

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sopot.

 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 4. Stowarzyszenie może być organizacją pożytku publicznego.

 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków oraz świadczeniach wolontariuszy.

 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

 4. O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń.

§ 5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

 2. Stowarzyszenie posiada własny, identyfikujący je znak graficzny

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. ochrona zabytków i miejsc o znaczeniu historycznym,

 2. ochrona przyrody,

 3. podejmowanie działań dotyczących zagospodarowania przestrzennego,

4. promowanie idei „prawa mieszkańw do miasta”, społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej, kształtowanie kompetencji obywatelskich, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich, powiązań i współpracy między różnymi grupami mieszkańców oraz różnymi środowiskami;

5. poprawa standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej w zakresie wpływającym na funkcjonowanie miasta przez promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta, poszanowania prawa oraz doskonalenia i upraszczania przepisów prawnych, przeciwdziałanie korupcji oraz usprawnianie i dbanie o należytą komunikację między mieszkańcami a władzami miasta;

6. budowanie poparcia społecznego dla działań ukierunkowanych na istotne potrzeby ogółu mieszkańców Sopotu

7. zrównoważony rozwój i modernizacja miasta w dziedzinie ładu przestrzennego, architektury, urbanistyki środowiska przyrodniczego, infrastruktury, gospodarki, transportu, zasobów naturalnych, stosunków własnościowych, kultury, edukacji, sportu oraz warunków życia mieszkańców, poprzez aktywne uczestnictwo w wypracowaniu strategii rozwoju miasta oraz procesach inwestycyjnych, mogących wpływać na jakość środowiska życia mieszkańców;

8. ochrona i zachowanie elementów istotnych dla tożsamości historycznej i kulturowej Sopotu i jej poszczególnych dzielnic: architektonicznych, urbanistycznych, przyrodniczych i infrastrukturalnych w szczególności zabytków i dóbr kultury, krajobrazu i fragmentów rodzimej przyrody, w tym terenów zieleni dostępnych wszystkim mieszkańcom oraz miejsc i obiektów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców;

9. propagowanie racjonalnej polityki finansowej miasta;

10. identyfikacja problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu poprzez tworzenie koncepcji ich rozwiązywania, promowanie praktyk konsultacji społecznych i współpracę z władzami miasta odnośnie działań inwestycyjnych istotnych dla społeczności lokalnych i środowisk społecznych;

11. budowanie i rozpowszechnianie wiedzy i informacji istotnych dla diagnostyki i stymulowania aktywności społecznej i przekształcanie ich w wiedzę przydatną do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi lokalnych społeczności i środowisk, jakości życia mieszkańców oraz Sopotu.

12. promocja i organizacja wolontariatu.

w interesie zrzeszonych w Stowarzyszeniu mieszkańców Sopotu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących celów działania Stowarzyszenia,

 2. udział w konsultacjach społecznych dotyczących celów działania Stowarzyszenia,

 3. wykonywanie ekspertyz, projektów i opracowań dotyczących celów działania Stowarzyszenia,

 4. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć o charakterze informacyj-nym i edukacyjnym,

 5. współpracę z władzami i organami samorządowymi, państwo¬wymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu,

 6. monitorowanie, komentowanie i opiniowanie bieżących wydarzeń publicznych dotyczących celów działania Stowarzyszenia,

 7. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

 8. prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych

 9. wspieranie inicjatyw dotyczących celów działania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwykłych

 2. Honorowych

§ 10

 1. Członkostwo Stowarzyszenia na bywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 2. Podstawą do przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia jest pisemna deklaracja woli podpisana przez kandydata oraz pisemna rekomendacja dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej który ukończył 16 lat oraz cudzoziemiec, także nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akceptujący cele i formy działania Stowarzyszenia oraz deklarujący działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia oraz posiadający pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

 3. Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

 4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 5. Regularnego opłacania składek członkowskich

§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a w szczególności:

  1. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia.

  2. Korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej dzałalności.

  3. Korzystać z pomocy i infrastruktury Stowarzyszenia.

 2. Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

 3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na miejsce jej zamieszkania, której tę godność nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 4. Członek honorowy ma prawa Członka zwyczajnego wymienione w §13pkt.l.

 5. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa wskutek:

 1. Rezygnacji Członka, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu.

 2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:

  1. Działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia

  2. Nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

  3. Nieopłacania składek członkowskich

  4. d)Utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

 1. Śmierci Członka.

ROZDZIAŁ VI

WŁADZE I STRUKTURA STOWARZYSZENIA

Postanowienia ogólne:

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków.

  2. Zarząd.

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Władze Stowarzyszenia funkcjonują według następujących zasad:

  1. Kadencja trwa dwa lata, ilość kadencji jest nieograniczona.

  2. W przypadku ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie większej niż 1/3 osób pochodzących z wyboru.

  3. Uchwały władz Stowarzyszenia następują zwykłą większością gło-sów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby tych władz. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

  4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większo-ścią głosów oddanych przez członków obecnych.

  5. Uchwały władz wyłączając uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

  6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym Jeżeli większość uprawnionych do głosowania nie zażąda głosowania tajnego w danej sprawie.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie Członków odbywa się z udziałem wszystkich członków.

 3. Walne Zebrania są:

  1. Zwyczajne.

  2. Nadzwyczajne.

 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zebrania Członków.

  2. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej.

  3. Uchwalenie absolutorium Zarządu Stowarzyszenia.

  4. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.

  5. Wybór i odwołanie Zarządu

  6. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej.

  7. Uchwalenie statutu lub jego zmian.

  8. Nadawanie członkostwa honorowego.

  9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz do roku przez Zarząd na podstawie uchwały.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez zarząd na podstawie:

  1. Wniosku Komisji Rewizyjnej.

  2. Wniosku Zarządu

  3. Pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. Członkowie Stowarzyszenia.

  2. Członkowie Honorowi.

  3. Osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

d)

 1. O zamiarze przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia Członków najpóźniej na tydzień przed terminem.

§ 19

 1. W skład Zarządu wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków:

  1. Prezes

  2. Wiceprezes

  3. Wiceprezes

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie Prezesa i jednego z Wiceprezesów

 3. Do zakresu działań Zarządu należy w szczególności:

  1. Realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia

  2. Kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia.

  3. podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa.

§ 21

 1. Komisja rewizyjna składa się z dwóch członków.

 2. Komisja wybiera spośród swoich członków: Przewodniczącego oraz Sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej.

  2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.

 2. Inne prawa majątkowe

 3. Środki pieniężne.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. Składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

 3. Dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowania odpłatnie imprez czy innych wydarzeń związanych z celami statutowymi.

 4. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 5. Ofiarności publicznej.

§ 23

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 24

Szczegółowe zasady gospodarowania finansami Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe.

§ 25

Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.

§ 26

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków

Spread the love