Press "Enter" to skip to content

Nasze pomysły na miasto

SOPOT – TERAZ MIESZKAŃCY!

wysoka jakość życia – partycypacja – społeczna solidarność

Sopot to uzdrowisko dla wszystkich – ale przede wszystkim  przestrzeń, w której na co dzień żyjemy. Chcemy kształtować nasze miasto zgodnie z potrzebami i marzeniami mieszkańców. Nie chcemy, aby Sopot był podporządkowany interesom deweloperów i kolonizowany przez biznes, który postrzega nasze zasoby miejskie jako źródło szybkiego zysku. Zieleń, walory uzdrowiskowe, czyste morze, wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie muszą wygrać z hałasem, lekceważeniem potrzeb mieszkańców i brakiem przejrzystości w zarządzaniu miastem.

Domagamy się efektywnej partycypacji społecznej w decydowaniu o Sopocie.

Chcemy aby społeczna solidarność w naszym mieście gwarantowała słabszym wsparcie miejskiej społeczności.

[ngg src=”galleries” display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

1. Jakość życia: Zielone miasto bez zanieczyszczeń i hałasu. Dbałość o naturę. Zachowanie i rozwój walorów uzdrowiskowych Sopotu

 • Zachowanie i zwiększenie ilości terenów zielonych, odkrycie sopockich potoków m.in.: Posadzenie drzew na Placu Przyjaciół i wokół niego zamiast stawiania drzew i krzewów w betonowych donicach, posadzenie bluszczu i innych pnących roślin wokół Centrum Haffnera, odkrycie potoku Wiejskiego. Zachęcanie wspólnot do pozostawiania ogródków przydomowych i nie zamieniania ich w parkingi. Zakładanie otwartych trawników do wykorzystania przez mieszkańców do odpoczynku.
 • Troska o sopocki las komunalny – zapewnienie czystości w lesie, zwiększenie częstotliwości sprzątania.
 • Ochrona czystości powietrza – dofinansowanie programu wymiany pieców węglowych na zasilane z czystych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków, promowanie wykorzystania energii słonecznej, analiza potencjału geotermalnego i rozwój sieci ciepłowniczej, balneologii i rehabilitacji. Zwiększenie ilości punktów monitoringu jakości powietrza. Wykorzystanie dostępnych środków informowania mieszkańców i turystów o aktualnym poziomie zanieczyszczeń. Np. informacja na tablicach przystankowych, powiadomienia SMS.
 • Ograniczenie hałasu – stworzenie zintegrowanego miejskiego systemu pomiaru hałasu, doprowadzenie do respektowania ograniczeń prędkości pociągów przejeżdżających przez Sopot i spełnienie kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie hałasu. Analiza wpływu działalności lokali rozrywkowych na jakość życia mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie;  uzależnienie wydania zgody na działalność od rozwiązania proponowanego przez inwestora, a efektywnie likwidującego uciążliwości wynikających z w/w działalności.
 • Przywrócenie i zachowanie zachwianej równowagi pomiędzy potrzebami i jakością życia mieszkańców, a potrzebami turystów, rozbudową bazy rozrywkowej (nie turystycznej).
 • Wspieranie rozwoju i współpracy wspólnot mieszkańców, wzmacnianie więzi społecznych poprzez domy sąsiedzkie.
 • Ochrona i zachowanie zabytków, krajobrazu i rodzimej przyrody, terenów zieleni dostępnych dla wszystkich mieszkańców, np. polany Esperanto, jeziorka Nowowiejskiego oraz użytków ekologicznych takich jak: “Konwaliowe wzgórza”, “Cisowe zbocza” czy “Staw Reja” i inne.[2]
 • Poprawa jakości wody pitnej, monitoring w ramach SMART.
 • Poprawa warunków bytowania zwierząt np. budowanie siedlisk miejskich przyjaznych dla ptaków i owadów.
 • Poprawa dostępu do zdrowej żywności w oparciu o lokalne produkty, np. poprzez wolny handel na terenie ogródków działkowych.
 • Zapewnienie zsynchronizowanych z naturą miejsc do siedzenia na plaży.
 • Zapewnienie adekwatnej do potrzeb ilości koszy na psie odchody  (rozmieszczenie ich z odniesieniem do strony w internecie, z numeracją) o stałej lokalizacji. (Aplikacja na smartfony z możliwością zgłoszenia służbom nieopróżnionego kosza – umieszczenie kodu QR na koszu).

[1]Sopot Zielone Miasto, M. Ciechanowski, UMS

2. Rozwój demokracji miejskiej, udział mieszkańców w zarządzaniu miastem

 • Transparentny budżet obywatelski.
 • Rzetelne konsultacje społeczne, wprowadzenie przy inwestycjach obowiązkowych konsultacji z mieszkańcami oraz grupami interesariuszy także poprzez SMART.
 • Wprowadzenie paneli obywatelskich.
 • Usprawnienie kontaktu z mieszkańcami,wprowadzenie efektywnej komunikacji między mieszkańcami, a władzami miasta.
 • Rozwój kompetencji obywatelskich u mieszkańców.
 • Transparentność finansowania organizacji pozarządowych, przyznawania grantów i lokali miejskich.
 • Jawność i przejrzystość procedur oraz działań władz miasta, przeciwdziałanie korupcji.
 • Promowanie efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym.
 • uczciwa polityka planistyczna, z naciskiem na skuteczne powiadomienie mieszkańców w sprawach dotyczących planowania inwestycji budowlanych. zgodnie z Art.10.KPA oraz pełne wysłuchanie głosów osób przeciwnych lokalizacji czy funkcji planowanych na terenie miasta inwestycji.

3. Wyrównanie szans. Troska o seniorów, osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem, aktywizowanie młodzieży. Pomoc społeczna

 • Stworzenie domów sąsiedzkich zgodnie z europejskimi wzorcami.
 • Stworzenie ogólnodostępnych ogrodów społecznościowych.
 • Większa dostępność i podwyższenie jakości instytucji wspierających aktywizację społeczną seniorów w ramach uniwersytetu trzeciego wieku, zajęć ogólnorozwojowych, coaching akademicki- otwarte debaty oksfordzkie, etc.
 • Integracja seniorów z młodzieżą; miejski Hydepark, system cyklicznych spotkań.
 • Usuwanie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po mieście
 • Działania na rzecz usunięcia barier mentalnych powstrzymujących seniorów i osoby niepełnosprawne aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, stworzenie możliwości i adekwatnej oferty dla osób, które z różnych przyczyn nie opuszczają własnego mieszkania. Diagnoza skali problemu.
 • Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach systemu SMART.
 • Wprowadzenie dowozu posiłków dla osób niepełnosprawnych i seniorów – miejskiego cateringu.
 • Wsparcie dla programu wolontariatu seniorów.
 • Wprowadzenie instytucji Rzecznika Seniora i Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie monitorowanie , diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich w kontaktach z instytucjami publicznymi.
 • Uruchomienie systemu monitoringu stanu zdrowia osób w podeszłym wieku.
 • Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych. Podwyższenie kryterium dochodowego kwalifikującego do przyznania świadczeń z systemu pomocy społecznej; wyrównanie z budżetu miasta.
 • Budowa placówki dla osób bezdomnych.

4. Zdrowie

 • Stworzenie zintegrowanego systemu informacji na temat dostępności usług medycznych.
 • Przywrócenie pogotowia, całodobowego punktu pomocy ambulatoryjnej wyposażonego we własny sprzęt do prześwietleń, obsługę chirurgiczną.
 • Kontynuacja tradycji uzdrowiskowych miasta umożliwiająca zmianę wizerunku miasta z rozrywkowego na uzdrowiskowy.
 • Stworzenie na Stawowiu  – wysoko wyspecjalizowanego, ośrodka dla seniorów –  z  zagwarantowanymi  miejscami dla potrzebujących sopocian.
 • Sprawdzenie możliwości stworzenia w Sopocie szpitala wielooddziałowego.

5. Zrównoważona Mobilność Miejska

 • Optymalizacja częstotliwości kursowania autobusów, dostosowanie przebiegu tras i lokalizacji przystanków do potrzeb mieszkańców, utworzenie linii autobusowej do szpitala na Zaspie.
 • Zmiana systemu i nawyków transportowych – zamiana samochodów na sprawną i dostosowana do potrzeb mieszkańców komunikację publiczną.
 • Sprawny proekologiczny transport publiczny – elektryczne samochody, samochody napędzane gazem ziemnym CNG, trolejbusy zasilane bateriami, które część trasy mogą pokonać bez zewnętrznego zasilania.
 • Bezpłatne przejazdy w autobusach w granicach miasta Sopotu.
 • Darmowy, godzinny postój dla mieszkańców miasta.
 • wprowadzenie ułatwień w poruszaniu się po Sopocie rowerem.

6. Edukacja i Sport

 • Wykorzystanie wyjątkowych zasobów kadrowych w mieście do stworzenia unikalnej w skali kraju oferty oświatowej szkół i uczelni wyższych. W Sopocie działa wiele firm z unikalnymi specjalnościami zawodowymi: w branży IT, hipoterapii ,fizjoterapii, itd. Pracowników tych firm o długoletniej praktyce i wyjątkowych umiejętnościach można wykorzystać w procesie kształcenia młodzieży, która uzyska umiejętności bardzo pożądane na lokalnym rynku pracy. (w/w oferta oświatowa będzie realizowana w obiektach b. gimnazjum nr.2. Znika problem zagospodarowania budynków, zwiększa się oferta dla uczniów, wzrasta ilość miejsc pracy dla nauczycieli po reformie oświaty. ZSH pozostaje w obecnej lokalizacji.)
 • Wsparcie idei bonu edukacyjnego (finansowanie edukacji młodych Sopocian ze środków pochodzących z podatków dochodowych) .
 • Wsparcie obligatoryjnego nauczania ekonomii (w zakresie gospodarowania kapitałem własnym) oraz filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta, w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 • Wsparcie nauczania karate tradycyjnego ( dodatkowe 2 godziny tygodniowo) w szkołach podstawowych, w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 • Wsparcie rozwoju sportu amatorskiego, dyscyplin pozaolimpijskich i sportu osób niepełnosprawnych.
 • Zmiana struktury wsparcia finansowego zawodowych klubów sportowych; zwiekszenie dofinansowania sportu młodzieży, seniorów oraz dostępności zajęć rekreacyjnych i ogólnorozwojowych dla mieszkańców.
 • Wsparcie kształcenia deficytowych kadrowo zawodów na trójmiejskim rynku pracy (np. pielęgniarstwo, opiekun osoby starszej)
 • organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych i językowych np. nauka języka angielskiego, hiszpańskiegoi kół zainteresowań
 • ciągła modernizacja budynków sopockich żłobków, przedszkoli i szkół
 • Zwiększenie dodatku wychowawczego dla nauczycieli
 • jasny i klarowny system stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, promowanie  i pomoc młodym talentom z Sopotu we współpracy z uczelniami Trójmiasta

7. Bezpieczeństwo

 • Zagwarantowanie dodatkowych policyjnych patroli dziennych i nocnych w weekendy oraz w sezonie letnim, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych. Przyjazne formy edukacji mieszkańców w zakresie poruszania się na drogach ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.
 • Zwiększenie częstotliwości spotkań służb miejskich z mieszkańcami na temat problemów związanych z bezpieczeństwem.
 • Wprowadzenie aplikacji zwiększającą bezpieczeństwo, komunikację i interakcję mieszkaniec-turysta-Miasto.
 • Założenie monitoringu na placu targowym.

8. Mieszkania

 • Poprawa standardu mieszkań komunalnych – remonty mieszkań, wymiana instalacji grzewczych, zwiększenie liczby łazienek, toalet i kuchni w starym budownictwie, adaptacja strychów na mieszkania komunalne, wprowadzenie przejrzystych zasad i kontroli społecznej przyznawania mieszkań komunalnych.
 • Oprócz dofinansowania remontów fasad sopockich kamienic dofinansowanie remontów znajdujących się w nich mieszkań – likwidacja części wspólnych – pozostałości minionego systemu.
 • Przywrócenie większej bonifikaty przy kupnie mieszkania komunalnego zależnej np. od ilości lat zamieszkania rodziny w Sopocie.
 • Intensywny rozwój budownictwa komunalnego: nie jak obecnie, dla potrzeb statystyki budowanie małych, nie rozwojowych lokali ale budowa takich które będą zgodne z potrzebami młodych, rozwojowych rodzin. Urealnienie rygorów przy weryfikacji chętnych.
 • Aktywny udział przedstawicieli władz gminy w każdym zebraniu wspólnot mieszkańców w kamienicach posiadających mieszkania komunalne mający na celu pogodzenie interesów mieszkańców komunalnych, właścicieli mieszkań, firm wynajmujących lokale turystom oraz lokali użytkowych.
 • Umożliwienie sprzedaży mieszkań komunalnych na własność z bonifikatą uwzględniającą czas zamieszkiwania lokalu przez Sopocian ze stażem kilkunastoletnim i dłuższym.
 • zachęcanie do osiedlania się w Sopocie ze względu na atrakcyjność tego miejsca do życia, a nie tylko imprezowania.
 • Regulacja problemu najmu krótkoterminowego.

9. Nowoczesne zarządzanie

 • Obniżka podatków: od nieruchomości użytkowych,wykorzystywanych przez rodzinne lokalne firmy.
 • Zniesienie opłaty targowej.
 • Optymalizacja budżetu; budżet chroniony obligatoryjnie wykonywanymi analizami wrażliwości i wykonalności inwestycji; dekretowanie budżetu bez deficytu.
 • Zatrzymanie sprzedaży szczególnie cennych społecznie i ekonomicznie nieruchomości gminnych.
 • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez system ulg, doradztwa i profesjonalnej obsługi.
 • Wspieranie spółdzielczości. Wprowadzenie nowoczesnych form ekonomii społecznej , w tym spółdzielni socjalnych, jako podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • Przejrzyste i stabilne finanse miasta.
 • Ustalanie wydatków z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup społecznych, umiejętne gospodarowanie dochodami dla zapewnienia stabilności budżetu, opracowanie cennika miejskiego.
 • Rygorystyczne sprawdzanie wniosków o zwrot nieruchomości położonych w Sopocie. W przypadku pozytywnej weryfikacji wypłata odszkodowania dla właściciela zamiast zwrotu nieruchomości.
 • Przejrzyste gospodarowania nieruchomościami i innym mieniem komunalnym, jak również spółkami, których miasto jest całościowym lub częściowym wspólnikiem lub akcjonariuszem.
 • Wprowadzenie klauzul społecznych jako standard w umowach zawieranych przez UM.
 • Realizacja zasad SMART CITY – inteligentnego miasta. (W mieście określanym jako SMART istnieje optymalizacja wielu obszarów  społecznych miasta polegająca na poprawie jakości życia poprzez zinformatyzowanie i zoptymalizowanie elementów uzdrowiskowych i rekreacyjnych, transportu. informacyjno-komunikacyjnych, hotelarstwa, bezpieczeństwa, opomiarowania i zdalnego sterowania, etc.)
 • Wspieranie inwestycji oraz rozwiązań promujących funkcję Sopotu jako uzdrowiska.
 • powstrzymanie dalszej prywatyzacji Sopotu: prywatyzacji mola, plaż i Opery Leśnej.

10. Przestrzeń miejska, kultura i sztuka

 • Przywrócenie właściwego miejsca w historii miasta malarzom Szkoły Sopockiej. Zapewnienie miejsca na stałą wystawę ich prac.
 • Budowa sali koncertowej dla potrzeb koncertów muzyki kameralnej (400 miejsc).
 • Stworzenie warunków, aby Sopot mógł stać się Miastem Artystów.
 • Nowa, spójna wizja miasta – proponujemy sposób planowania miasta na zasadzie bottom-up (w odróżnieniu od obowiązującego obecnie top-down), także w zakresie sposobów finansowania inwestycji związanych z kulturą i sztuką.
 • Przeciwdziałanie dogęszczaniu zabudowy miasta.
 • Inna wizja rewitalizacji niż deweloperska. Rewitalizacja pojmowana jako działania ujęte w Ustawie o rewitalizacji.
 • Wspieranie tworzenia sopockiego Montparnasse’u na ulicy Obr. Westerplatte.
 • Wspieranie tworzenia niewielkich kameralnych przestrzeni – placów, na których sprzedawana byłaby zdrowa żywność, organizowane kiermasze itp. np. ul. Boh. Monte Cassino między tunelami.
 • Przywrócenie dawnej świetności architektonicznej budynkowi Algi.  Zadaszenie tarasu poprzez renowację budowli według oryginalnego projektu.
 • Wspieranie i promocja twórczości sopockich artystów amatorów. Galerie i przestrzenie do prezentacji ich dorobku.
 • Utworzenie Muzeum Kresów Polskich.
Spread the love