Press "Enter" to skip to content

Apel w sprawie rezerwatu

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu

Prezydent Miasta Sopotu

p. Jacek Karnowski

 Sopot 6 grudnia 2022 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu realizując swoje cele statutowe, którymi są m.in. wymienione w Rozdziale II § 6 pkt. 2 Statutu „ochrona przyrody” oraz w pkt. 8 „ochrona i zachowanie elementów istotnych dla tożsamości historycznej i kulturowej Sopotu i jej poszczególnych dzielnic: architektonicznych, urbanistycznych, przyrodniczych i infrastrukturalnych w szczególności zabytków i dóbr kultury, krajobrazu i fragmentów rodzimej przyrody, w tym terenów zieleni dostępnych wszystkim mieszkańcom oraz miejsc i obiektów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców”, zwraca się z apelem o jak najszybsze uruchomienie ścieżki proceduralnej w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody „Lasy Sopockie” przez złożenie odpowiedniego wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Powstanie rezerwatu umożliwiłoby w długookresowym wymiarze lepszą ochronę sopockich lasów przed nadmierną ingerencją człowieka na naturalne ekosystemy przyrodnicze Sopotu polegającej m.in. na: intensywnej wycince drzew, wysypywaniu dróg leśnych kruszywem, presji budowlanej na obszary Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego czy nieumiejętnym korzystaniu z walorów lasu w celach rekreacyjnych.

Równie istotnym działaniem powinno być uprzednie zorganizowanie konsultacji społecznych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron i instytucji: mieszkańców Sopotu, władz samorządowych, przedstawicieli Nadleśnictwa Gdańsk i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz angażujących się w sprawę rezerwatu organizacji pozarządowych, w celu przybliżenia lokalnej społeczności tematu i odpowiedzi na wszelkie mogące pojawić się pytania.

Miasto Sopot dysponuje kompleksową analizą przyrodniczą sporządzoną na zlecenie urzędu przez Klub Przyrodników ze Świebodzina. Dokumentacja przedstawia pełen zakres argumentów świadczących o potrzebie objęcia kompleksu leśnego buczyny niżowej znajdującej się w granicach administracyjnych gminy Sopot wzmocnioną ochroną poprzez ustanowienie rezerwatu.

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu wspiera wszelką aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju i służącej racjonalnemu wzmacnianiu ochrony przyrody. Inicjatywa utworzenia rezerwatu „Lasy Sopockie” jest właśnie takim działaniem.

 Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu

Spread the love